Nieuwsbrief CBO 17 september 2023

Beste vrienden,

In Wallonië is via een parlementaire stemming op 7 september beslist dat jongeren naast de bestaande seksuele voorlichting twee uren extra moeten krijgen in het 6 de leerjaar en het 4de middelbaar. Tevens is de EVRAS-gids door de parlementariërs goedgekeurd.

Veel ouders en deskundigen vinden de inhoud van de EVRAS-gids, Education Vie Relationelle Affective et Sexuelle, vertaald ‘gids voor opvoeding in relationeel, emotioneel en seksueel leven’, te vergelijken met de inhoud van de SENSOA-website, te vrijzinnig en te expliciet.
In een open brief aan de Franstalige minister van Onderwijs met steun van meer dan 200 deskundigen hebben zij in 2022 hun grieven voorgelegd (Bron>>).
De ouders hebben niets tegen seksuele voorlichting, maar ze wensen liever niet de leerlijnen van de EVRAS-gids te volgen. Waar is de vrijheid van onderwijs?

ACTIE 7 SEPTEMBER 2023
Bezorgde ouders uit Wallonië en Brussel voerden actie op 7 september voor het Franstalig Parlement net voor de stemming, waarbij de EVRAS-gids is goedgekeurd. Herbekijk>>

TWEE VERENIGINGEN TEKENEN BEROEP AAN BIJ DE FRANSTALIGE MINISTER VAN ONDERWIJS.
Zij geven bij de Minister mevrouw Caroline Désir aan met welke punten ze niet akkoord gaan en wat ze gewijzigd willen zien.
Persbericht>>

 

 

 

UITSLAG ENQUÊTE “MOETEN SCHOLEN EXPLICIETE SEKSUELE VORMING GEVEN VANAF DE KLEUTERKLAS?”

Deze enquête licht de programma’s van EVRAS en SENSOA door. Die is intussen 28 000 maal ingevuld. In Wallonië werd hij reeds 26 000 maal ingevuld. We zien dat 93 % van de deelnemers het niet eens is met de inhoud van de EVRAS-gids. Uitslag >>

 

 

OOK IN VLAANDEREN worden de leerplannen van SENSOA, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, sterk in vraag gesteld. SENSOA en EVRAS nemen de speerpunten over van de ‘Comprehensive sexuality education’ opgesteld door UNESCO en de WHO (Bron>>).

 

 

 

DOE MEE MET DE ENQUÊTE EN VUL DIE IN,
als je dat nog niet gedaan hebt en stuur die door. Zo wordt de basis geïnformeerd. Uw naam blijft anoniem.
U kan flyers bij ons bestellen (info@bezorgdeouders.be) en uitdelen aan scholen, in brievenbussen, via organisaties … Er zijn gelukkig ook nog veel scholen in Vlaanderen die deze leerplannen niet overnemen. Steun deze scholen, de leerkrachten en directies. Maar SENSOA probeert te infiltreren en hun programma’s verplicht op te leggen.
De doelstelling van deze enquête is dat de bevoegde autoriteiten nagaan of de richtlijnen van de gidsen al dan niet in strijd zijn met de opinie van de bevolking. Enquête>>

 

 

SENSOA VRAAGT MEER ONDERSTEUNING VOOR DE LEERKRACHTEN.


SENSOA wil dat de leerkrachten beter toegerust zijn om seksuele voorlichting te geven (Bron>>). Onze vraag is, over welke seksuele voorlichting gaat het? Seksuele opvoeding zit al jaren in de leerplannen, wat moet er zo nodig veranderen???

 

SENSOA EN HUN ‘ALLESOMVATTENDE’ EN ‘PRAKTIJKGERICHTE’ SEKSUELE OPVOEDING.
Dit belangrijk artikel plaatsen we nog eens. In dit artikel leggen we duidelijk uit welke vrijzinnige expliciete praktijkgerichte vroeg-seksualisering SENSOA wil opleggen aan de scholen. De belangrijkste punten die we hekelen zijn de genderideologie gebracht vanaf 4 jaar mag gegeven worden en de ideologie dat seks niet per se hoeft plaats te vinden binnen een vaste relatie. Experimenteren met seks moet volgens SENSOA kunnen en is goed voor de seksuele ontwikkeling. Lees verder>>

 

OPEN BRIEF AAN MINISTER WEYTS VAN ONDERWIJS EN MINISTER CREVITS VAN WELZIJN.
We hebben gevraagd om erover te waken dat het onderwijs neutraal blijft en dat de inhoud van de SENSOA-websites voor ieder toegankelijk is. We kijken uit naar hun antwoord.
Open brief>>

 

 

PERSBERICHT CBO: ANTWOORD OP DE BRANDSTICHTING IN WAALSE SCHOLEN EN DE ROEP NAAR VRIJHEID VAN ONDERWIJS.

De brandstichting in scholen, wat wij natuurlijk afkeuren, heeft de polarisatie tussen voor- en tegenstanders versterkt (Bron>>). De pers verspreidt verkeerde informatie over ons en laat de opinie van de bezorgde ouders niet aan bod, noch van onze experten. Ze schrijven dat we fake news verspreiden, complotdenkers zijn, extremisten, radicaal rechts, … dat onze bezorgdheden onterecht zijn. Ze plaatsen ons in een verkeerd daglicht. Dit willen we rechtzetten met een persbericht.
Lees verder>>

AGENDA
HART VOOR ONZE KINDEREN
23 september om 15 uur in het Citadelpark.

Deze keer komt het thema van de vroege en expliciete seksualisering en genderideologie van SENSOA/EVRAS uitgebreid aan bod. Kom luisteren en nodig mensen uit, ook zij die vragen hebben. De media geven verkeerde berichtgeving zodat vele ouders niet weten welk standpunt in te nemen. Deze namiddag leggen verschillende sprekers duidelijk uit wat de stand van zaken is in Wallonië en Vlaanderen, wat waarheid is en fake news, en hoe de ouders assertief voor hun kinderen kunnen opkomen. Het wordt een boeiende namiddag. Nadien kan je met je vragen nog persoonlijk terecht bij de sprekers. Welkom!

Sprekers zijn:
Daniël de Wolf, opsteller van de enquête over SENSOA/EVRAS
Apotheker Leontien Bakermans, spreekt over de genderideologie en de nadelen van de gebruikte medicatie voor transitie.
Agnes Jonckheere, schetst de situatie in Vlaanderen.
Een bezorgde ouder
Meer info www.hartvooronzekinderen.com

We kijken uit naar jullie komst. En vergeet de enquête niet in te vullen en door te sturen, zodat die als een lopend vuurtje verspreid wordt. Het is de basis die we moeten bereiken. Dank alvast!

Translate >