Persbericht, 12 september 2023

*** De ideologische en hyperseksuele inhoud van de EVRAS-gids (Bron>>) is in strijd met de neutraliteit van het onderwijs (artikel 24 van de Grondwet) en pleegt vier strafbare feiten: het uitbeelden van pornografie, het aanzetten tot prostitutie, het ondermijnen van de seksuele integriteit van niet-instemmende minderjarigen en het bespreken van seksuele relaties met niet-instemmende minderjarigen.

De verzoekende verenigingen tekenen vandaag beroep aan bij de Minister van Onderwijs, mevrouw Caroline Désir, betreffende de gids voor opvoeding in relatie, emotioneel en seksueel leven (EVRAS), die u hierbij vindt.

In hun beroep hekelen de eisers het ideologische en hyperseksuele karakter van de EVRAS-gids, dat de psychoaffectieve ontwikkeling van leerlingen in gevaar brengt, en stellen dat deze oriëntatie aanleiding geeft tot duidelijke wettelijke inbreuken.

Het doel van het beroep is om de huidige versie van de EVRAS-gids, gedateerd juli 2023, substantieel te wijzigen.

Ter herinnering, de EVRAS-gids werd verwijderd uit het samenwerkingsakkoord dat op 7 september jl. werd goedgekeurd door het Parlement van de Franse Gemeenschap. Om het heel duidelijk te stellen, wijzigingen van de inhoud ervan vallen onder de bevoegdheid van de bevoegde ministers en vereisen geen parlementaire stemming.

Enerzijds merken verzoekers op dat talrijke passages, die sterk ideologisch geïnspireerd zijn en soms zelfs in strijd zijn met de biologie en de wetenschap, het in artikel 24 van de Grondwet neergelegde neutraliteitsbeginsel schenden. Het is duidelijk dat de Franse Gemeenschap met de huidige versie van de gids het doel nastreeft om leerlingen te indoctrineren en dus niet bijdraagt tot hun psycho-affectieve ontwikkeling. Mijn cliënten hebben de ideologische elementen en gerelateerde pagina’s hieronder opgesomd:

– Het uitwissen van de biologische sekse ten gunste van het gender, met als doel gevoelens en keuze te laten prevaleren boven wat gegeven is en de onontkoombare binariteit van de seksen (p. 157, 160, 162, etc.) – de gebruikte uitdrukkingen zijn zeer veelzeggend, zoals “het bij de geboorte toegewezen gender” vanaf 5 jaar (p. 160) of “het recht op zelfbeschikking” vanaf 9 jaar (p. 162);

– Het bagatelliseren en promoten van “transidentiteit” en “genderdysforie” ten koste van de psycho-affectieve ontwikkeling van kinderen, wetenschappelijke gegevens en onderzoek en zonder rekening te houden met de ernstige onomkeerbare psychologische en fysieke gevolgen van een dergelijke keuze (puberteitsblokkers, mastectomie of borstimplantaten, verwijdering van eierstokken of testikels, hysterectomie, chirurgische verwijdering en revisie van geslachtsorganen, enz;)

– Anti-wetenschappelijke opmerkingen zoals interseksualiteit beschouwen als een keuze terwijl het in feite een pathologie is (p. 52);

– Anti-wetenschappelijke uitspraken die mensen doen geloven dat kinderen zich vanaf hun geboorte bewust zijn van hun seksualiteit (p. 183, 192, etc.);

– Enz.

Verzoekers wijzen er ook op dat sommige van de hyperseksuele passages in de gids in strijd zijn met de bepalingen 417/6, 417/9, 417/16 en 417/26 van het Belgische Strafwetboek:

– Het openlijk bespreken van seksuele relaties met minderjarigen tussen 5 en 14 jaar die de leeftijd voor seksuele meerderjarigheid nog niet hebben bereikt – die dus niet kunnen instemmen in de ogen van de wet – is duidelijk in strijd met artikel 417/6 van het Belgische Strafwetboek (p. 183, 187, 197, enz.);

– Pornografie op een neutrale manier introduceren – “Positieve en negatieve invloed (…) van pornografie” (p.137); “Leren: het gebruik van pornografie begrijpen, de voor- en nadelen ervan, (…)” (p. 210) – aan minderjarigen tussen 9 en 14 jaar die geen toestemming hebben gegeven en het hen uitleggen, het zo gedetailleerd voorstellen is duidelijk in strijd met artikel 416/9 van het Belgische Strafwetboek omdat het neerkomt op het tonen van seksuele inhoud (p. 210). Bijvoorbeeld: “De verschillen tussen het echte leven en pornografie aanhalen (grootte en vorm van het geslacht, duur van de geslachtsgemeenschap, seksuele praktijken, orgasmes en geluiden, gebrek aan beschermingsmiddelen, onmogelijke/onwerkelijke posities, medicalisering (viagra), enz.) Dit is ook een niet-instemmende seksuele handeling volgens artikel 416/16 van het Belgische Strafwetboek;

– Minderjarigen tussen 12 en 14 jaar vragen om zo expliciet over pornografie te praten is een psychologische aanval op de seksuele integriteit die valt onder artikel 417/16 van het Strafwetboek, aangezien de gedetailleerde uitleg van de gastheer psychologisch gelijkgesteld kan worden met de daad zelf (p. 210);

– Het op een neutrale manier introduceren van prostitutie aan minderjarigen vanaf 12 jaar die niet instemmen, is ongetwijfeld in strijd met artikel 417/26 van het Strafwetboek, omdat het de betaalde seksuele handeling bagatelliseert en door de leerling zou kunnen worden geïnterpreteerd als een goedkeuring of een aansporing (p. 197).

De aanvragers vragen om een aantal maatregelen, waaronder – met spoed – een bevriezing van het gebruik van de huidige versie van de EVRAS-gids totdat deze is herwerkt en aangepast door een groep specialisten in de geestelijke gezondheid van minderjarigen, bestaande uit clinici (kinderpsychiaters, kinderpsychologen, etc.), wetenschappers, ouderverenigingen en vertegenwoordigers van de verschillende filosofische, morele en spirituele oriëntaties van onze democratische samenleving.

Aymeric de Lamotte

Advocaat bij de balie van Brussel, lid van het Justitia Collectief van het Thomas More Instituut

aymericdelamotte@gmail.com

+32/472.87.80.37

Translate >