September 2023, CBO

De SENSOA-website heeft leerplannen en didactisch materiaal die worden aangeboden ter ondersteuning van de leerkrachten van het Vlaams Onderwijs.

Sensoa, het Vlaams expertisecentrum seksuele gezondheid.

Sensoa presenteert zich als het ‘Vlaams expertisecentrum seksuele gezondheid’. Het beweert te zorgen voor een ‘preventief gezondheidsbeleid’. Ze begeleiden jongeren bij het gebruik van voorbehoedsmiddelen, zodat seksueel overdraagbare ziekten (SOA’s) en ongewenste zwangerschappen zoveel mogelijk worden voorkomen. Dat is de buitenkant van de façade. SENSOA doet echter veel meer.

SENSOA werkt samen met de WHO en andere VN-organisaties.

UNESCO stelt een standaardprogramma op voor jongeren, namelijk ‘Comprehensive Sexuality Education’ (CSE) vertaald ‘Allesomvattende Seksuele Opvoeding’ met als doel enkele van de wereldwijde ‘Sustainable Development Goals ‘ vertaald ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ van Agenda 2030 van de Verenigde Naties te bereiken (Bron>>) (Bron>>). SENSOA neemt deze speerpunten over in haar leerplannen en didactisch materiaal en beveelt die aan binnen het Vlaams onderwijs. SENSOA is als het ware een tussenschakel tussen UNESCO en de scholen.

Eindtermen, minimumdoelen.

De eindtermen die de Vlaamse Overheid oplegt zijn minimaal en vrij algemeen, tot ongenoegen van SENSOA. Zij willen dat de leerdoelen duidelijk en uitvoerig geformuleerd worden, en zoveel mogelijk hun speerpunten bevatten, zodat leerkrachten verplicht worden die thema’s op te pakken (Bron>>). SENSOA doet nu reeds voorstellen om deze minimumdoelen van de overheid in te vullen met de speerpunten van de ‘allesomvattende seksuele opvoeding’ van UNESCO, in de hoop dat die worden opgenomen door de leerkrachten en scholen (Bron>>).

Ongenoegen bij de basis.

Net zoals het internationale programma CSE op veel weerstand stuit wereldwijd, omdat er een duidelijke libertijnse ideologie achter schuilt, zo ook krijgt de nationale invulling veel weerstand, zowel in Wallonië als Vlaanderen (Bron >>). Het aanbod wordt niet door de brede bevolking gedragen, maar door een kleine groep progressieven. SENSOA, samen met verschillende lobbygroepen, drukken deze agenda door binnen het onderwijs en de politiek. Dat seks vanaf 14 jaar bij uitzondering is goedgekeurd, is mede door het lobbyen van SENSOA bij de politiek tot stand gekomen.

Seksualiteit binnen een duurzame relatie?

Deze zeer controversiële CSE-programma’s gaan veel verder dan de traditionele seksuele voorlichting. Ze moedigen geen duurzame relaties aan. Hoe je seks beleeft en dat je die beleeft, dat is van belang. Dat kan plaatsvinden binnen een een losse relatie, een vaste relatie, een open relatie, een huwelijk. Seksualiteit is niet meer exclusief bestemd binnen een vaste relaties, maar degradeert tot een genotsproduct waar je recht op hebt. Ze schotelen jongeren praktijkgerichte seksuele voorlichting voor en diverse genderrollen voor die promiscuïteit en risicovol seksueel gedrag bevorderen. Kortom, deze programma’s dagen onze maatschappij uit om onze grenzen te verleggen. Wat vroeger wettelijk illegaal was, gaat men nu aanbevelen. Bijvoorbeeld, overspel bestaat niet meer binnen open relaties.

Het raadplegen van deskundigen.

Bij het maken van lespakketten voor de leerkrachten doet SENSOA beroep op haar eigen deskundigen in de psychologische ontwikkeling van kinderen. Zij raadplegen geen experten die het niet eens zijn met hun visie. Veel wetenschappers maken zich nochtans zorgen over deze evolutie (Bron>>) (Bron>>) (Bron>>). Mogen kinderen dan geen kinderen meer zijn? Dit Sensoa-programma kan leiden tot ontwikkelingsstoornissen en verslavingen, impotentie door pornokijken, depressies, ze geraken verstrikt in verkeerde relaties, worden ongewenst zwanger, kunnen geen vaste relatie meer opbouwen, missen kansen in hun studies, krijgen spijt over hun transitie …

SENSOA.be en Allesoverseks.be

We zien dat de site ‘Sensoa.be’, met de bijbehorende leerplannen, zich veel gematigder uitdrukt dan de site ‘Allesoverseks.be’, ook door SENSOA uitgegeven. Heeft deze organisatie twee gezichten? Enerzijds proberen ze aanvaardbaar en gedoseerd over te komen in hun leerplannen, anderzijds gaan ze voluit met hun ‘praktijkgerichte’ seksualisering. Bijvoorbeeld: onder ’seks in de praktijk’ vindt u de link ‘experimenteren met seks’ met enkele aanbevelingen zoals: ‘darkrooms, trio’s, groepsseks, parenclub (partnerruil)’ (Bron>>). Verder vindt u onder de link ‘sekstechnieken’ enkele aanbevelingen die we liever niet opsommen, maar die helemaal niets meer met seks te maken hebben (Bron>>). Dit wordt allemaal genormaliseerd onder de noemer ‘diversiteit’ en ‘inclusie’, de nieuwe ‘modewoordjes’ om grenzen te verleggen. Meermaals verwijst Sensoa.be door naar Allesoverseks.be. Dus deze thema’s bereiken ook onze jongeren.
Is dat relatief ‘brave’ imago van ‘SENSOA.be’, met bijbehorende leerplannen, nodig om subsidies binnen te halen van de Vlaamse Overheid?

De jongerensite WATWAT.be

We hebben het nog niet gehad over de jongerensite ‘WatWat.be’, die de vroegere jongerengids vervangt. Zij geven ook ‘praktijkgerichte’ seksualisering door waardoor onze jongeren soms vroegtijdig geprikkeld worden en vroegtijdig tot de praktijk overgaan (Bron>>). Wat je er vindt: masturberen kijkend naar porno, hoe moet ik tongzoenen, de eerste keer, experimenteren zodat je weet op wie je valt, … duidelijk allemaal gericht op de praktijk, maar grenzeloos en veel te jong gebracht. Deze opgesomde thema’s staan open vanaf de leeftijd van 11 jaar. Ook de taal die gebruikt wordt is heel direct. Zijn dat de aanbevelingen die onze jongeren moeten volgen?

Genderideologie of genderverwarring?

Het introduceren van de genderideologie, reeds vanaf jonge leeftijd, brengt de normale identiteitsontwikkeling in gevaar. Jongeren worden in verwarring gebracht. Het SENSOA-leerplan legt de genderkoek uit aan basisschoolkinderen: Je hebt je sekse, je gender, je genderexpressie en je seksuele aantrekkingskracht (Bron>>). De dominantie van het gevoel wordt hier aangeboord. Daarom dat men ook spreekt van een vloeibare identiteit.
Dokter Korte noemt transseksualiteit een tijdsgeestverschijnsel (Bron>>). Jongensachtige meisjes en meisjesachtige jongens hoeven helemaal niet transgender te zijn.
De mogelijkheden om van geslacht te veranderen wordt reeds vanaf 12 jaar aangereikt in de leerplannen van SENSOA zoals, het veranderen van naam, het nemen van hormonen of een operatie ondergaan. Hierdoor worden onze jongeren op een verkeerd spoor gezet. Zij zijn nog niet volwassen genoeg om de risico’s en de gevolgen in te schatten. Hoe komt het dat de laatste jaren een sterke toename is van tienermeisjes die zich laten ombouwen tot jongen? Heeft deze jarenlange ‘brainwashing’ op jonge leeftijd hen zover gebracht (Bron>>)?

Ouders willen hun kinderen beschermen.

Veel ouders zijn geschokt over de invoering van deze allesomvattende seksualisering, doorweven met een libertijnse ideologie (Bron >>). Zij willen hun kinderen beschermen voor de risico’s van ‘praktijkgerichte’ seksuele voorlichting die jongeren reeds op jonge leeftijd leert over masturbatie, porno kijken, sexting, de eerste keer, experimenteren met seks, het opbouwen van een seksuele carrière (Bron>>). Ze willen hun kinderen tot 16 jaar, totdat ze wettelijk seksueel volwassen zijn, vrijwaren van psychische en fysische schade. Het gevaar van seksverslaving wordt geminimaliseerd.
Dit SENSOA-programma zorgt ervoor dat de gedachten van onze kinderen vroegtijdig bezoedeld worden met verkeerde seksuele voorstellingen die bovendien het vormen van stabiele relaties in gevaar kunnen brengen. Dan is het ook niet te verwonderen dat duurzame relaties minder kans hebben tot slagen.

De rechten van de ouders?

Waar blijven de rechten van de ouders om hun eigen normen en waarden door te geven? Ouders zien ‘seksuele voorlichting’ als het bijbrengen van vruchtbaarheidsbewustzijn en (zelf)respect aan de jongeren, zodat ze begrijpen wat in hun lichaam omgaat en wat de bedoeling is van seksualiteit binnen een duurzame relatie.
Bovendien worden ouders vaak niet ingelicht wanneer lessen seksuele opvoeding gegeven worden en wat de inhoud is van de lessen. Zo worden de ouders buitenspel gezet en worden ze in hun opvoedingsvrijheid beknot.
Op de SENSOA-site staat onder ‘de nadelen van communicatie met ouders’: ‘Ouders zullen klagen, maar we kunnen niets veranderen want het staat in het curriculum/leerplan.’ (Bron>>). Het is wel zo dat de leerplannen van SENSOA verder gaan dan de eindtermen van de overheid (Bron>>). Dus bepaalde thema’s kunnen zeker aangepast worden, zodat het leerplan van SENSOA breder gedragen wordt.
Het officieel onderwijs moet neutraal zijn en rekening houden met de levensovertuigingen van de ouders.
Het didactisch materiaal dat we vinden op de SENSOA-site kan men niet altijd inkijken/downloaden en is dus ook niet beoordelen. Door openheid en transparantie, o.m. door het materiaal in te kunnen kijken en feedback te geven, zullen de ouders meer betrokken raken.

Neutraal onderwijs.

Grondwet Artikel 24, § 1 : ‘De gemeenschap richt neutraal onderwijs in. De neutraliteit houdt onder meer in, de eerbied voor de filosofische, ideologische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen.’ Hier staat duidelijk dat het onderwijs neutraal moet zijn en rekening moet houden met de levensbeschouwelijke opvattingen van de ouders en jongeren! Met deze libertijnse inslag van SENSOA in de leerprogramma’s is dat helemaal niet het geval. We vragen aan de Minister van Onderwijs te onderzoeken of SENSOA hiermee rekening houdt, en zo niet, dat hun subsidies worden in vraag gesteld?

Besluit.

Wij willen onze kinderen beschermen tegen een ‘hypergeseksualiseerde’ wereld en vragen inspraak in de vorming van deze SENSOA- programma’s. Het gaat immers om onze kinderen en kleinkinderen.

Translate >