Foetus 12 weken

Door Comité Bezorgde Ouders en Grootouders · België · 28/11/2019

De voorgestelde nieuwe wet zou ervoor zorgen dat abortus volledig uit de strafwet verdwijnt en zou het mogelijk maken abortus tot 18 weken na de bevruchting te laten uitvoeren. De wachttijd zou ook verkort worden tot 48 uur. Wij zijn het hier niet mee eens.

DE TERMIJN VERLENGEN?

Reeds vóór de leeftijd van 12 weken is een foetus duidelijk een menselijk wezen en geen vormeloos hoopje cellen, geen anoniem stukje vlees. De termijn nog verder optrekken zou nog meer de indruk wekken dat we geen respect moeten hebben voor de menswaardigheid van dit wezentje. Hiermee tasten we de basiswaarden van onze beschaving aan.

Bij een foetus van 18 weken kan men reeds duidelijk zien of het een jongen of meisje is. Dit opent de weg naar abortus op basis van geslacht.


WACHTTIJD VERKORTEN?


De wachttijd wil men inkorten van 6 naar 2 dagen na het eerste bezoek. Het behoud van de wachttijd is belangrijk, want bij het eerste bezoek wordt de beschikbare psychologische en materiële hulp aangeboden die nodig is om de zwangerschap te laten doorgaan. Zo kan de moeder, eenmaal zij in het bezit is van alle informatie ter zake en los van de druk van familie en van de vader van het ongeboren kind, definitief beslissen.


ABORTUS ALS MEDISCHE INGREEP?


Het nieuwe wetsvoorstel maakt van een abortus een gewone ‘medische handeling’, een beetje zoals een behandeling van pneumonie. Abortus beschouwen als een medische ingreep in de gezondheidszorg, is bovendien een bedreiging voor de gewetensvrijheid van de zorgverstrekkers (geneesheren, verplegend personeel, verloskundigen) die hieraan niet willen meewerken.

Hier kan u nog meer bezwaren vinden tegen de ingediende wetsvoorstellen (Bron >>).

Wilt u de petitie tekenen wanneer u samen met ons het nieuwe wetsvoorstel afkeurt?

Bij voorbaat dank.

 

 

Bescherm het ongeboren leven

Geachte vertegenwoordigers van de Kamer,
Geachte vertegenwoordigers van de Commissie Justitie,

Wij maken ons ernstig zorgen over het nieuwe wetsvoorstel dat voorligt tot verruiming van de abortuswet.

Meer dan 20.000 abortussen worden jaarlijks uitgevoerd in België. Als voor de laatbeslissers de baan geëffend zou worden, zou het aantal abortussen nog blijven toenemen. Dit is absoluut onwenselijk.

Om dit tegen te gaan, verwachten wij van u voorstellen die kunnen leiden tot het terugdringen van het aantal zwangerschapsafbrekingen en een betere begeleiding en opvang van vrouwen in noodsituaties.

We moeten als maatschappij onze visie op de ethiek van het leven grondig in vraag durven stellen. Zolang we niet inzien dat het hier om een levend mensje gaat, gaan we zijn of haar belangen onvoldoende meewegen. Eenmaal we het leven van de foetus ten volle erkennen, zullen we de belangen van zowel moeder als kind behartigen. Dit zal leiden tot een ander beleid en tot meer verantwoordelijkheidszin bij de burger.

Wij verzoeken u daarom met aandrang uw visie zonodig te herzien, dit wetsvoorstel resoluut weg te stemmen en andere voorstellen aan te dragen die het prille leven beschermen.

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet

(Uw Naam)

 

Teken de petitie hier:

Nederlandstalige versie >>

Franstalige versie >>

 

Translate >