Juni 2018, Agnes Jonckheere

De partijen sp.a, PS, Ecolo-Groen, Open VLD, MR, Défi en PTB hebben wetsvoorstellen ingediend met het oog op een wijziging van de abortuswetgeving (DS 26 mei). Ze dringen erop aan om nog voor het zomerreces over een tekst te stemmen. MR, CD&V, N-VA , VB  hebben nog geen voorstel ingediend. Ze  willen de hoorzittingen echter binnen een ruimer kader houden van een globale hervorming van het Strafrecht, en samen met enkele andere ethische thema’s op de agenda plaatsen (NB 2 mei). De bespreking gevolgd door een stemming zal toch op  4 juli in de commissie Justitie starten.

 

Moet abortus uit de strafwet?
De eigenlijke discussie gaat over het al dan niet halen van abortus uit de strafwet. Moet abortus een mensenrecht worden zonder hieraan voorwaarden te verbinden?
Abortus is al ‘gedepenaliseerd’! Artikel 350 in het strafwetboek stelt uitdrukkelijk ‘Er is evenwel geen misdrijf wanneer … ‘ en dan volgen de voorwaarden waaronder de zwangerschapsafbreking geen misdrijf uitmaakt. In België is, sinds 1990 wanneer de abortuswet in voege trad, geen enkele arts veroordeeld voor het uitvoeren van abortus. Het halen van de abortuswet uit het strafrecht zal er niet voor zorgen dat er een betere dienstverlening komt. Quasi alle aanvragen werden ingewilligd.

Monopolie van de arts. Waar blijft de vrijheid van vereniging en de vrijheid van ondernemen?
Bij de meeste wetsvoorstellen zijn de strafsancties afgeschaft en wordt abortus een patiëntenrecht, opgenomen in de wet op de patiëntenrechten. Hierdoor wordt abortus louter aangezien  als een ‘medische handeling’.  Dat impliceert dat een ziekenhuis elke mogelijkheid verliest om een abortus binnen zijn muren te verbieden die wettelijk is toegestaan, bijvoorbeeld  abortus op foetussen met  het syndroom van Down.

Verzorgers onder druk!
Alle wetsvoorstellen bevatten wel een bepaling die stelt dat individuele artsen of leden van verplegend of verzorgend personeel zich op hun geweten kunnen beroepen om niet mee te werken aan een abortus. Maar in een tijd van kostenbesparingen en personeelstekort is dit praktisch gezien weinig realiseerbaar.
Nog fundamenteler is de vraag waarom een arts, verpleegster of verzorger een gewetensprobleem zou kunnen of mogen inroepen als abortus een gewone medische handeling is.

Glijmiddel voor eugenetici? De campagne om de abortuswet te wijzigen is ideologisch.
De klassieke geneeskunde dient om te  genezen, niet om intentioneel de geboorte van een kind op eenvoudig verzoek te verhinderen. Maar de definitie van geneeskunde moet worden gewijzigd, als glijmiddel voor de eugenetici, waarin geen plaats meer is voor het unieke karakter van de mens en het menselijke leven.  Daarmee valt bergen geld te verdienen en daartoe moeten alle hinderpalen worden opgeruimd (DS 15 juni 2018).

Uitbreiden termijn.
De uitbreiding van de termijn waarin abortus mogelijk is van 12 weken tot 20 weken na de bevruchting, zorgt er voor dat de ingreep complexer en zwaarder is, maar ook ingrijpender en moeilijker te verwerken. Een baby dat na 24 weken zwangerschap geboren wordt is levensvatbaar. Alleen het voorkomen van abortustoerisme is geen reden voor uitbreiding.

Bedenktijd terugschroeven
.
Momenteel moet een vrouw die zich aanmeldt voor een abortus, nog zes dagen wachten voor de ingreep kan plaatsvinden. Door het terugschroeven van de bedenktijd komt de vrouw nog meer onder tijdsdruk te staan. Studies leren ons dat de kwaliteit van het beslissingsproces in de grootste mate de verwerking van het gebeuren bepaalt. We vragen dat de vrouwen de tijd krijgen om hun keuze zorgvuldig te overwegen en na te denken over alternatieven. We vragen dat de ongewenst zwangere vrouw en haar partner meer worden ondersteund, zodat ze weer perspectief krijgen.

Preventief.
Daarnaast is het belangrijk er alles aan te doen om ongewenste zwangerschappen te voorkomen door middel van goede educatie, waarbij de huidige libertaire seksuele opvoeding vervangen wordt door een seksuele opvoeding met verantwoordelijkheidsbesef. In België zijn in 28 jaar tijd minstens 500 000 abortussen uitgevoerd. Moet het hellend vlak nog toenemen?

 

 

Translate >